Albania   Bosnia and Herzegovina   Croatia   Kosovo   Macedonia   Montenegro   Serbia   Turkey

Policy framework

Kosovo

Kosovo

The Constitution of Kosovo has emphasised the basic principles concerning the provision of free legal aid to those without sufficient financial means if such assistance is necessary to ensure effective access to justice.

As foreseen by the Law on Free Legal Aid, the delivery of free legal assistance is conditional upon the fulfilment of the qualification, financial, and legal criteria. According to the qualification criteria identified, free legal aid should be provided to the following people: citizens of the Republic of Kosovo residing in the Republic of Kosovo, persons with provisional residence in the Republic of Kosovo, other persons defined by law or international law instruments that bind the Republic of Kosovo, and persons to whom assistance on free legal aid is provided on the basis of reciprocity.

The financial criteria for the delivery of free legal aid is established according to the following: primary legal aid, which is provided to all persons entitled to social welfare or in a similar situation; and, secondary legal aid, which is provided to all persons whose gross family income is lower than the average national family income.

Lastly, according to the legal criteria, the delivery of free legal aid is subject to an assessment of the validity of the case made to the court concerning: the monetary value of the claim, the argumentative power of the evidence presented by the applicant, and the likelihood of success of the claim. The Law on Free Legal Aid also establishes the Agency for Free Legal Aid and provides for its powers.

Kushtetuta e Kosovës ka theksuar parimet themelore në lidhje me ofrimin e ndihmës juridike falas për ata që nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare, nëse një ndihmë e tillë është e domosdoshme për të siguruar qasjen efektive në drejtësi.

Siç parashihet me Ligjin për Ndihmë Juridike Falas, ofrimi i ndihmës juridike falas është e kushtëzuar me përmbushjen e kritereve të mëposhtme: kritereve të kualifikimit, kritereve financiare dhe kritereve ligjore. Sipas kritereve të identifikuara të kualifikimit, ndihma juridike falas duhet të ofrohet për individët si në vijim: qytetarët e Republikës së Kosovës që banojnë në Republikën e Kosovës, personat me qëndrim të përkohshëm në Republikën e Kosovës, personat e tjerë të përcaktuar me ligj ose me instrumente të së drejtës ndërkombëtare që obligojnë Republikën e Kosovës, si dhe personat të cilëve ndihma juridike falas i është dhënë mbi bazën e reciprocitetit.

Kriteret financiare për ofrimin e ndihmës juridike falas janë themeluar në baza si më poshtë: ndihmë juridike parësore, e cila ofrohet për të gjithë personat që përfitojnë asistencë sociale ose janë në një situatë të ngjashme; dhe, ndihma juridike dytësore, e cila ofrohet për të gjithë personat të ardhurat familjare bruto të cilëve është më e ulët se të ardhurat kombëtare mesatare të familjes.

Së fundi, sipas kritereve ligjore, ofrimi i ndihmës juridike falas është subjekt i vlerësimit të vlefshmërisë së rastit të bërë në gjykatë në lidhje me: vlerën monetare të kërkesës; fuqinë argumentuese të provave të paraqitura nga konkurruesi; dhe, mundësinë e suksesit të kërkesës. Ligji për Ndihmë Juridike Falas gjithashtu themelon Agjencinë për ndihmë juridike falas dhe përcakton fuqitë e saj.

Pin It on Pinterest

Share This