Albania   Bosnia and Herzegovina   Croatia   Kosovo   Macedonia   Montenegro   Serbia   Turkey

Policy framework

Albania

Albania

 

The Law nr.10 039, dated 22.12.2008 “On Legal aid” is the main act regulating the provision of legal aid in Albania.

According to this law (art. 2), the provision of legal aid is based on the principles of (i) equality of rights for all the individuals that profit from the legal aid; (ii) professionalism of the persons providing legal aid; (iii) quality, efficiency and effectiveness of the legal aid service; (iv) preservation of confidentiality; and (v) inadmissibility of the conflict of interest.

The law also defines the main institutions responsible for (i) preparing and adopting the relevant legal measures regarding legal aid, (ii) providing legal aid, and (iii) monitoring the provision of legal aid.

The administration of the state legal aid (art. 3) service for individuals is a responsibility of the Ministry of Justice, the National Bar Association, and the State Commission for Legal Aid (SCLA). The SCLA was established in 2010.

Based on the last Progress Report issued by the European Commission, regarding access to justice, “the functioning of the State Commission for Legal Aid should be improved and recent provisions on Legal Aid providing for the establishment of regional legal aid offices implemented.“[1]

Several years after the adoption of the law, the SCLA is still not functioning, according to the last report, the Council of Europe’s European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) is of the opinion that:

“The Albanian authorities should make sure that a lawyer is also appointed to plaintiffs through the legal aid system in discrimination cases which are considered being urgent…. ECRI again recommends that the authorities ensure effective access to justice for victims of discrimination through a functioning and properly funded legal aid system.”[2]

The SCLA requires detailed application documents that persons in need of legal aid are not able to present and they only deal with a small number of cases per year, as its budget is too low to hire lawyers for all persons in need. Furthermore, the SCLA evaluates several rather open criteria before awarding free legal aid, such as the value of the claim, the merits of the legal arguments, the probability of success and the complexity of the case. As a result, legal aid is mostly provided by NGO’s.

Several international experts have recently expressed their concerns about the enduring ineffectiveness of the free legal aid system in Albania.


 

[1] P 43, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-albania-progress-report_en.pdf

[2] Article 23-24, P 15, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Albania/ALB-CbC-V-2015-18-ENG.pdf

Ligji nr. 10039, datë 22.12.2008 “Për Ndihmën Juridike” është baza ligjore mbi të cilën veprohet për ndihmën juridike në Republikën e Shqipërisë.

Sipas nenit 2 të këtij ligji dhënia e ndihmës juridike bazohet në parimet e (i) barazisë së të drejtave për të gjithë individët, që përfitojnë nga ndihma juridike; (ii) profesionalizmit të personave, që japin ndihmën juridike; (iii) cilësisë, efiçencës dhe efektivitetit të shërbimit të ndihmës juridike; (iv) ruajtjes së konfidencialitetit dhe, (v) papranueshmërisë së konfliktit të interesit.

Ligji përcakton, gjithashtu, institucionet kryesore të cilat janë përgjegjëse për (i) hartimin dhe miratimin e akteve juridike të nevojshme në lidhje me ndihmën juridike, (ii) dhënien e ndihmës juridike dhe (iii) monitorimin e dhënies së ndihmës juridike.

Administrimi i ndihmës juridike të ofruar nga shteti për individët është përgjegjësi e Ministrisë së Drejtësisë, Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike (KSHNJ), i themeluar në vitin 2010.

Nga ana tjetër, në Progres Raportit për vitin 2014 të Komisioni Evropian, sa i takon aksesit në drejtësi theksohet se: “funksionimi i KSHNJ-së duhet të përmirësohet dhe dispozitat mbi ndihmën juridike, të miratuara së fundmi, që parashikojnë ngritjen e zyrave rajonale/vendore për ndihmën juridike, duhet të implementohen.”[1]

Megjithëse, kanë kaluar disa vite nga miratimi i ligjit, KSHNJ ende nuk funksionon si duhet, gjë që është evidentuar edhe në raportin e fundit të Komisionerit Europian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI) i Këshillit të Evropës, i cili shprehet se:

“[…] autoritetet shtetërore duhet të sigurohen edhe për caktimin e një avokati për të paditurit nëpërmjet sistemit të ndihmës juridike në çështjet e diskriminimit që konsiderohen urgjente”.[2]

KSHNJ-ja shqyrton një sërë kriteresh përpara dhënies së ndihmës juridike si vlera e ankimit, argumentet juridike përkatëse, probabiliteti për të fituar dhe kompleksiteti i rastit. Gjithashtu, trajtohen një numër i vogël rastesh në vit për shkak edhe të buxhetit në dispozicion të pamjaftueshëm për të mbuluar të gjitha kërkesat për avokatë për personat në nevojë. Për pasojë, ndihma juridike në shumicën e rasteve në Shqipëri ofrohet nga OJF-të.

Gjithashtu, kohët e fundit, edhe shumë ekspertë ndërkombëtarë kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me mangësitë e sistemit të ndihmës juridike në Shqipëri.


 

[1]  fq 43, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-albania-progress-report_en.pdf

[2] Neni 23-24, fq 15, http://ëëë.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Albania/ALB-CbC-V-2015-18-ENG.pdf

Pin It on Pinterest

Share This