Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/018d4fe743d90d4a6af6baf9c1875181/tripleacitizens.eu/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5763
Albania   Bosnia and Herzegovina   Croatia   Kosovo   Macedonia   Montenegro   Serbia   Turkey

Dosadašnja praksa Savetovališta potvrđuje dramatični porast kršenja prava u oblasti rada i veliku potrebu ugroženih radnika/ca za većom podrškom. Teškoće u ostvarivanju zakonom zagarantovanih prava u sferi tržišta rada je oblast sa kojom se pravni tim „Zajedno zajedno“ najčešće bavi.

Rad na crno, nezakonit prekid radnog odnosa, potpisivanje blanko otkaza, neisplaćivanje zarada su ponovo problemi sa kojima se zaposleni susreću u najvećoj meri. Takođe, primetno je povećan trend različitih vidova diskriminacije, a posebno zabrinjava pojava višestruke diskriminacije sa kojom se po pravilu najčešće susreću društveno osetljive kategorije stanovništva – pripadnici manjinskih/različitih društvenih grupa (po osnovu etniciteta, veroispovesti, seksualne orijentacije), žene, osobe sa invaliditetom.

Pored redovnih aktivnosti, 25. oktobra organizovana je i javna debata “Servisi podrške za građane i građanke – Lokalna perspektiva“ u saradnji sa GO Vračar. Na debati u samoj Opštini je prisustvovalo i aktivno učestvovalo preko 20 predstavnika javnih/državnih i nevladinih servisa za građane/ke. Pored prezentacije AAA za građane, projekat Besplatnog pravnog savetovališta je detaljno propraćen u formi studije slučaja zajedno sa nekoliko konkretnih primera iz prakse.

Učesnici su imali priliku da saznaju o posebnoj metodologiji koja se koristi u Savetovalištu, koja je odlično ocenjena. Konstatovano je da aktivnosti u okviru projekta u potpunosti odgovaraju preporukama i obavezama iz Ustava Republike Srbije i Zakonu o lokalnoj samoupravi gde se pravna podrška garantuje građanima. Zajednički zaključak i preporuka sa ovog događaja koju su podržali svi učesnici je da se unapredi saradnja i interakcija servisa kako onih koje su u nadležnosti državnih službi, tako i srodnih projekata OCD.

Pin It on Pinterest

Share This